پرولایت باکس

پرولایت باکس به عنوان یک پروفیل برای بین سطوح در روبروی سطح چشم و  تابش یک نور خطی مخفی  و غیر مستقیم و محو در سطح چشم می تواند یک نوار خطی نوری زیبا ایجاد کند. همچنین این محصول باعث افزایش زیبایی کار میباشد و جدا کننده مناسبی برای اختلاف متریال و رنگ سطوح است.


PROLIGHT BOX